Vikingskipet er ett av flere idrettsanlegg i Hamar.Hamar Kommune har i en årrekke markedsført seg som «idrettsbyen» og underbygger dette med flere elitelag i ulike idretter og en lang historie som rommer både idrettsprestasjoner og eierskap til flotte og kostbare anlegg. En følge av dette, er at Hamar Kommune har større utgifter knyttet til drift av idrettsanlegg enn landsgjennomsnittet og enn nabokommunene. 

Bygningsmasse

Kommunen besitter nærmere 70 000 kvadratmeter bygningsmasse i ulike idrettsanlegg. Ifølge SSB var kommunens netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg i 2018 på 56 millioner kroner. I tillegg ble det utført investeringer i disse anleggene for ca. 17,7 millioner samme år.  

Hamar kommune har investert mye i idrettsanlegg, både de senere år, og kommunen har også arven fra OL i 1994 å ta vare på. Anlegg som f.eks. Vikingskipet, Hamar OL-Amfi, Ankerskogen svømmehall, Briskeby Stadion, BoligPartner Arena og Hamar idrettspark Børstad er eksempler på store investeringer for Hamar kommune.

Hvordan skal framtida være?

Med bakgrunn i dette, har Hamar kommune ønsket å utrede hvordan man best mulig kan forvalte og drifte sine anlegg og sikre en rettferdig fordeling av ressurser mellom idrettslagene.

Første ledd i dette var bestilling av rapporten «Utredning og vurdering av modeller for drift av idrettsanlegg i idrettsbyen Hamar» fra Oslo Economics. Rapporten foreslår ulike modeller for drift og eierskap. «Idrettsutredningen 2020» er en intern utredning fra ei intern arbeidsgruppe i Hamar kommune. Denne utredningen komplementerer rapporten fra Oslo Economics.

Les arbeidsgruppas utkast til "Idrettsutredningen 2020"!

I oppsummeringen i utredningen er følgende løsninger pekt på:

 • For at kommunens økonomi ikke skal belastes med store kostnader til drift- og vedlikeholds forpliktelser på idrettsanlegg i framtida, bør kommunens rolle begrenses til en tilrettelegger og finansiell bidragsyter i bygging av nye anlegg.
 • Ved en eventuell bygging av nye anlegg, bør kommunen begrense dette til anlegg som ivaretar kommunens egne behov i tilknytning til skoler og barnehager. 
 • Kostnader til eliteidrett og mesterskap i anleggene bør isoleres; dette er ikke blant kommunens lovpålagte oppgaver og bør bæres av idretten selv. 
 • Elitelagenes avtaler med kommunen bør gjennomgås. 
 • Vikingskipet står alene for en meget stor andel av kommunens kostnader til drift av idrettsanlegg. Fremtidig bruk av anlegget og omfanget av driften bør vurderes nærmere før dagens nasjonalanleggsavtale utløper.  

På høring nå!

Utkastet til idrettsutredning legges nå ut på høring med en høringsfrist 1. september 2020. Etter høringen vil innspill vurderes før utredningen behandles i utvalget for Helse og velferd. Utvalget vil så legge frem sine anbefalinger for Hamar kommunestyre som fatter endelig vedtak. 
 
- Kommunedirektøren i Hamar vil oppfordre alle med et engasjement for idretten i Hamar til å benytte seg av denne høringsrunden. 

Innspill sendes til postmottak@hamar.kommune.no eller i vanlig post til Hamar kommune, postmottak, postboks 4063, 2306 Hamar. Merk med emneknagg "Idrettsutredningen 2020".

Frist 1. september.

Øvrige dokumenter - vedlegg i saken

 1. Oversikt overidrettsanlegg
 2. Økonomisk oversikt
 3. Spillemidler
 4. Merverdiavgift
 5. Vurdering av salg eller feste
 6. Vurderinga av Ankerskogen KF

Høringsbrev