Kommunedirektør Christl KvamSom det kom fram også i første tertialrapport for 2020, har koronoapandemien gitt kommunen store utfordringer, både økonomisk og på andre måter. I månedsrapporten kan vi lese blant annet dette: 

Koronautgifter

Kommunalområdene varsler at de har hatt merutgifter/mindreinntekter i forbindelse med koronaen på ca. 40 mill. kr t.o.m. mai måned. I forbindelse med tertialrapporten fikk de kompensert ca. 25 mill. kr. I samme sak ble det satt av 29 mill. kr på fond til ytterligere koronakostnader, og det er dermed 14 mill. kr disponibelt for koronarelaterte utgifter resten av året. Kommunen har mottatt  27,9 mill. kr i økt rammetilskudd for å dekke koronapandemien. 

Skatteinngang

Skatteinntektene i mai måned ble 9,2 % lavere enn tilsvarende periode i fjor, og dette utgjør 15,1 mill. kr. Akkumulert pr mai måned har vi da et minus på 22,1 mill. kr i  forhold til budsjett. Hittil i år har vi en nedgang på 2,5 %, mens landet har gått ned med 3,5 %. 

Les hele månedsrapporten mai 2020 her.