NYE LUNDEN SKOLE: nytt skolebygg og idrettshall vil bidra til at barn og unge vil få et bedre inneklima og læringsmiljø, samt bedre muligheter for allsidig fysisk aktivitet. FOTO: HAMAR KOMMUNELunden skole, som ligger i Øvre Vang, har en historie helt tilbake til 1867. Mye har skjedd opp gjennom årene, men fire av de fem byggene på tomta var «gått ut på dato», da man startet byggingen og rehabiliteringen i 2019.

Gymbygg og hovedbygning ble revet og er erstattet av et nytt skolebygg og en idrettshall tilpasset flere formål. To av byggene måtte få en skikkelig «make-over», mens kun ett bygg fikk stå slik som før.

Moderne, fleksible løsninger

Når skolen nå starter opp igjen, har Lunden skole blitt en moderne skolearena tilpasset vår tid. 

– I dag må vi bygge skoler som gir en mye større fleksibilitet. Undervisningsmetodene i skolen har endret seg voldsomt. Lunden skole har vært låst til hvordan man drev skole på 60- og 70-tallet, kommenterer ordfører Einar Busterud.

Bygg for ulike formål

Hver klasse skal fortsatt ha sitt klasserom og hver elev sin arbeidsplass der det meste av læringsarbeidet skal foregå. Spesialundervisningsrom som musikkrom, sløydsal og tekstilrom er samlet i ett bygg. Ett bygg er rehabilitert til å bli et rent administrasjonsbygg. 

En ny idrettshall blir spesialtilpasset slik at den ikke bare blir en idrettshall, men også kan fungere godt til kulturformål; med lyd, lys og et amfi. Kort sagt også ei samlingsstue for hele bygda utenom skoletid.

I tillegg er uteområdene rustet opp med universell utforming. Dette er godt tilpasset at en egen spesialpedagogisk avdeling for barn med funksjonshemminger har vært på Lunden siden 1999.

Energiforbruk og luftkvalitet

Det er lagt vekt på å minimere energibehovet. Det nye skolebygget, idrettshallen og deler av eksisterendebygg blir i hovedsak tilført varme med bergvarme fra energibrønner i grunnen. Skolen og idrettshallen vil også få dekket store deler av sitt strømbehov fra solceller på taket.

Ventilasjonen og valget av materialer skal sørge for god luftkvalitet og et arbeidsmiljø uten avgasser. Her er det også valgt miljømerkede og holdbare produkter, og LED-belysningen skal gi god lyskvalitet, samtidig som den er energieffektiv.

Uteområdet 

Det er lagt vekt på gående og syklende trafikanter i utforming av både selve tomta og hovedatkomsten til skolen. Dette har og gitt ladestasjon for elbiler, god sykkelparkering og nye HC-plasser.

Eksisterende vegetasjon er i størst mulig grad beholdt. I tillegg er det plantet lokale og herdige arter som krever lite stell. Giftige, allergifremkallende planter eller fremmede arter har ikke fått noen plass på Lunden skole. 

Skolen har som mål å bli miljøfyrtårn nå i 2020.

En fossilfri byggeplass

Mens byggingen har pågått, har alle anleggsmaskiner vært elektriske eller benyttet fornybar diesel. Det har blitt stilt strenge krav innen arbeidsmiljø og i forbindelse med innkjøp, energi, transport og avfallshåndtering. Det er for øvrig gjort miljøundersøkelser av grunnen uten å finne tegn til forurensing.

Det skal også utarbeides et eget klimagassregnskap for bygget.

Entreprenør har vært Eco Sør, og prislappen cirka 165 millioner kroner.

For flere elever

Lunden skole har i dag 201 elever og det var behov for å øke kapasiteten og sikre plass til nye elever på grunn av forventet tilflytting. Skolen er derfor dimensjonert for en 1,5-parallell skole med inntil 300 elever fordelt på 7 trinn. I tillegg videreføres den spesialpedagogiske avdelingen med plass til inntil 12 elever med særskilte opplæringsbehov. 

Hvis framtidige behov skulle bli større, kan skolen utvides, slik at det kan bli en 2-
parallell skole med plass til 400 elever.

 

Kikk på vårt bildegalleri! 

Skolen legger vekt på at elevene skal være mye ute og bruke uteområde tilrettelagt for lek og aktivitet hele året. Innredningen innendørs er moderne med gode materialer, og varmeenergi i bakken og solceller på taket gir miljøvennlig strøm til skolen.
FOTOS: HAMAR KOMMUNE