Midlene skal legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskapning basert på lokale utfordringer og behov, og motvirke negative virkninger av Covid-19.

Hamar kommune er totalt tildelt 1,5 mill. kroner. Etter 1. tildelingsrunde er det fortsatt 450.000,- igjen som nå er søkbare.

Søknadsfrist er 30.november 2020

 

Hvem kan søke?

Det gis som hovedregel støtte direkte til bedrifter med organisasjonsnummer registrert i Hamar.

Det oppfordres at bedrifter samarbeider om søknad.

 

Hvordan søke?

Vi oppfordrer til å kontakte Hamarregionen reiseliv og utvikling eller Hamar kommune før søknad sendes for veiledning i søknadsprosessen. Se kontaktinfo nedenfor.

Søknad om støtte fra ekstraordinært næringsfond skal gå via www.regionalforvaltning.no. Registrer bedriften som søker og opprett deretter søknad.

 

Vurdering av søknader

I vurderingen av søknadene legger vi vekt på følgende:

  • I hvor stor grad støtte til omsøkt tiltak anses å motvirke negative virkninger av covid 19-utbruddet for egen bedrift og/eller positive ringvirkninger for andre
  • I hvor stor grad omsøkt tiltak har effekt på sysselsetting i egen bedrift og ringvirkning for andre. Angi effekten i tall.
  • Hvor raskt tiltaket kan settes i gang

Tilskuddet skal ikke gå til å dekke ordinære driftskostnader. Prosjektet skal ikke være startet før søknaden er sendt. Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 % av prosjektets kapitalbehov. Tilskuddet gis som offentlig støtte, og reglene om bagatellmessig støtte må følges. Tilskudd begrenses normalt til maks 100.000 kroner, men vurderes ut fra antall involverte aktører, antall søkere og søknadens betydning for lokal og regional sysselsetting.

Tilskuddsmidlene utbetales som hovedregel etterskuddsvis. Det kreves sluttrapport med dokumenterte kostnader for tiltaket før sluttutbetaling kan skje. Anmodning om utbetaling skal sendes via regionalforvaltning.no

Arbeidsplass

Kontaktpersoner:

Hamar kommune

Svein Frydenlund, næringssjef
e-post: svein.frydenlund@hamar.kommune.no
Mobil: 901 06 112

 

Hamarregionen reiseliv og utvikling

Berte Sollerud Helgestad, forretningsutvikler
e-post: berte@hamarregionen.no
Mobil:  995 12 512