Formålet med planarbeidet er å:

  1. Innarbeide mulighet for etablering av gangbru over Gåsbuvegen nord for Ingeberg skole, i stedet for gangkulvert i kryss med Imerslundmarka, i tråd med vedtak i formannskapet 2. september, sak 209/20. Løsningen forventes i hovedsak å berøre en boligtomt sør for Gåsbuvegen, regulert samferdselsareal, samt regulert boligområde B18 nord for Gåsbuvegen.
  2. Tilrettelegge for en mer trafikksikker krysning av Gåsbuvegen i gangfelt ved vegen Imerslundmarka. Dette kan innebære noe sideforskyvning av Gåsbuvegen mot sørøst mellom Ingebergsbakken og Holsvegen (søndre del) og sideforskyvning av Imerslundmarka i kryssområdet mot sørvest.
  3. Tilrettelegge for flere avstigningsområder tilknyttet Ingeberg skole; i området ved ny gangbru, mellom vegen Imerslundmarka og Holsvegens søndre del, samt mulighet for å flytte dagens avstigningsområde på Ingeberg skole til Holsvegen. Langs søndre del av Holsvegen reguleres samtidig areal for gående/syklende. De to siste delene berører i hovedsak dyrka mark. Tiltakene gjøres som del av en helhetlig trafikksikkerhetsplan for Ingeberg. Den er under utarbeidelse.

Fysiske løsninger og tidspunkt for etablering avklares i løpet av planprosessen. Planområdet omfatter hele områdeplan for Ingeberg selv om endringer kun skjer i punktene omtalt ovenfor.

Alle som er berørt eller har interesser i området oppfordres til å gjøre seg kjent med planarbeidet og evt. komme med innspill. Alle innspill vil bli gjengitt og vurdert i det videre arbeidet med planen.

I kommunens kartløsning kan du se planområdet. Merknader og plandokumenter vil fortløpende bli gjort tilgjengelig i kartløsningen.

Hvis du har synspunkter, merknader eller opplysninger sendes de skriftlig innen 10. oktober 2020 til postmottak@hamar.kommune.no eller Hamar kommune, Plan og byggesak, Postboks 4063, 2306 Hamar. 

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til kontaktperson Tor.Harald.Tusvik@hamar.kommune.no 

 

 

 

Planområde hvor område med endringer er markert
Planområde hvor område med endringer er markert