Planen skal legge til rette for nye boligområder på jorder langs Finsalvegen. Det må forventes relativt høy utnyttingsgrad. Det skal lokaliseres ny barnehage og sørges for tilstrekkelige arealer for Ridabu skole. Finsalbekken ivaretas som grønnstruktur, og det skal vurderes bruk av områdene mellom Finsalbekken og Rv 25 til grønnstruktur i tråd med kommuneplanen. Haugs bilsenter og Kappvegen inngår i planområdet. 

Alle som har interesser i området oppfordres til å gjøre seg kjent med planprogrammet og komme med innspill. 

Planprogrammet er tilgjengelig fra www.hamar.kommune.no/lokaldemokrati eller via kommunens PlanDialog

Dokumentene legges også ut i papirformat på:

Servicekontoret i Hamar Rådhus, Vangsvegen 51

Hamar Bibliotek, kulturhuset og avdeling Vang på Ener ungdomsskole

Bylab, Torggata 63, Triangelgården

 

Hvis du har synspunkter, merknader eller opplysninger til varselet om oppstart, sender du dem skriftlig til Hamar kommune på en av følgende måter: 

1. via Plandialog 

2. på e-post til postmottak@hamar.kommune.no

3. per post til Hamar kommune , Arealplan, Postboks 4063, 2306 Hamar

Spørsmål kan rettes til arealplanlegger Kari Nilssen, kari.nilssen@hamar.kommune.no, telefon 95175951