Vi takker for bidrag i planprosessen. Endringer av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse etter høring og offentlig ettersyn er beskrevet i saksdokumentene.
Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området, både for nye tiltak, utvidelse av eksisterende tiltak og bruksendringer. 

Samlet saksframlegg med vedtak, plankart, bestemmelser og beskrivelser er tilgjengelig fra www.hamar.kommune.no/lokaldemokrati og via plandialog http://tema.webatlas.no/hamar/planinnsyn?planid=080000.

Fristen for å klage på vedtaket er etter forvaltningsloven § 29 satt til 07.11.2020.

Krav om erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2, og krav om innløsning etter samme lov § 15-3 må være satt frem senest 3 år etter kunngjøring. 

Klage sendes elektronisk til postmottak@hamar.kommune.no eller på plandialog: http://tema.webatlas.no/hamar/planinnsyn?planid=080000. Klage kan også sendes skriftlig til Hamar kommune, Arealplanavdelingen, Postboks 4063, 2306 Hamar.

Spørsmål om planen kan rettes til saksbehandler på e-post mailto:chf@hamar.kommune.no.