Det vises til tidligere planforslag utlagt til offentlig ettersyn dato 24.08.2019 – 05.10.2019. Endringene som nå sendes på høring gjelder endring av formål for Brattbakken og boligområdet syd for den tidligere barnehagen til kombinert formål tjenesteyting og bolig. Det er i tillegg gjort flere mindre endringer fra opprinnelig planforslag. Disse er redegjort  i varslingsbrevet:

Varslingsbrev

Plankart

Planbestemmelser

Planbeskrivelse

Plandokumentene og ytterligere dokumenter kan du finne på PlanDialog: http://tema.webatlas.no/0403/planinnsyn?planid=080200 

Så lenge tiltakene mot Koronavirus er gjeldende, vil ingen dokumenter bli lagt ut på servicekontoret, i Bylab eller på bibliotekene. Vi kan sende plandokumenter per post på forespørsel.

Det justerte forslaget sendes på høring til de som berøres direkte av endringene. Høringen gjelder bare endringene, og vi ber om at eventuelle uttalelser omhandler disse. Tidligere innsendte merknader som kom inn i forbindelsen med første gangs høring av planforslaget vil bli behandlet i forbindelse med sluttbehandlingen. Alle innspill vil bli gjengitt og vurdert i det videre arbeidet med reguleringsplanen.

Hvis du har synspunkter, merknader eller opplysninger til planforslaget sender du de skriftlig på en av følgende måter: 
•    via Plandialog
•    på e-post til postmottak@hamar.kommune.no 
•    per post til Hamar kommune, Arealplan, Postboks 4063, 2306 Hamar. 

Forslag til endring av planen legges ut på høring i tiden 22.10. - 13.11. 2020. Høringsfristen er 13. november 2020.

Spørsmål om planen kan rettes til saksbehandler på e-post cathrine.hval.foss@hamar.kommune.no