Bevillingsplikt
Den som vil gjøre seg næring av å drive serveringssted, må ha serveringsbevilling, gitt av kommunen.  Bevillingsplikten gjelder alle serveringssteder der det ligger til rette for at mat og drikke kan fortæres i, eller like utenfor serveringslokalet. 
Visse typer servering er unntatt fra bevillingsplikt.  Disse er omtalt i serveringsloven § 2.

Krav på bevilling  
Serveringsbevilling skal gis dersom serveringslovens krav om daglig leder og om vandel er oppfylt, og dersom politimessige hensyn ikke gjør det utilrådelig at bevilling gis.

Hvem søker om bevilling?
Det er firmaet som skal ha det økonomiske ansvaret for serveringen, som skal søke om bevilling.  Dersom et enkeltpersonforetak har ansvaret, er det foretakets eier som søker om bevilling.

Overdragelse av serveringsvirksomhet
Ved overdragelse av serveringsstedet faller serveringsbevillingen bort, dersom det ikke søkes om ny bevilling innen 30 dager etter at det ble inngått avtale om overdragelse.  Overdragelse av eierandeler i driftsselskapet likestilles med overdragelse dersom den som kjøper eierandelene derved blir eier av mer enn halvparten av samtlige eierandeler i selskapet.

Dersom søknad om serveringsbevilling er sendt kommunen innen nevnte frist på 30 dager, kan driften av serveringsstedet fortsette inntil søknaden er avgjort av kommunen.

Kriterier/vilkår

Bevillingen gjelder det serveringssted som er nevnt i bevillingen.

Daglig leder
Serveringsstedet skal ha en daglig leder som har det reelle ansvar for den daglige drift av serveringsstedet.  Daglig leder må ha bestått etablererprøve for å dokumentere nødvendige kunnskaper om økonomistyring og om lovgivning av betydning for drift av serveringssteder.

Vandelskrav
Bevillingshaver, daglig leder og andre personer med vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til straffelovgivningen, skatte- og avgiftslovgivningen, regnskapslovgivningen og lov om forbud mot diskriminering på grunnlag av etnisitet, religion mv.  De må heller ikke ha overtrådt annen lovgivning på en måte som vil være uforenlig med drift av serveringssted.

Melding til Mattilsynet
Søker må sende melding om virksomheten til Mattilsynet.

Forholdet til plan- og bygningsloven
Det må foreligge godkjenning for bruk av lokalet til serveringsformål, i medhold av plan- og bygningsloven.

Bevillinger vedrørende alkohol og servering administreres av Hamar kommune, Administrativ avdeling.

Lenke til søknadsskjema for serverings- og skjenkebevilling