Hvis det ikke følger søknaden med en gang, må det ettersendes.

 • Nødvendige vedlegg vedr. salg: (Jfr. søknadsskjemaet punkt 1-5)
 • Firmaattest for alle selskaper som er involvert i driften av utsalgsstedet.
 • Skatteattest for søker, eier og andre med vesentlig innflytelse over virksomheten.
 • Målsatt tegning av utsalgsstedet.
 • Dokumentasjon på styrer og stedfortreders ansettelse ved utsalgsstedet.
 • Dokumentasjon på styrer og stedfortreders kunnskap om alkoholloven.
   
 • Nødvendige vedlegg vedr. skjenking: (Jfr. søknadsskjemaet punkt 1-5, 7,9 og 11)
 • Firmaattest for alle selskaper som er involvert i driften av skjenkestedet.
 • Skatteattest for søker, eier og andre med vesentlig innflytelse over virksomheten.
 • Målsatt tegning av skjenkearealet, inne og ute. Barer skal være markert i tegningen.
 • Dokumentasjon på styrer og stedfortreders ansettelse ved skjenkestedet.
 • Dokumentasjon på styrer og stedfortreders kunnskap om alkoholloven.
 • Utskrift av aksjeeierbok med samtlige involverte aksjonærer, med eierforhold bekreftet av selskapets revisor.
 • Bekreftelse fra MVA-manntallet (fylkesskattekontoret)
 • Atkomstdokumenter (skjøte, leiekontrakt etc.)