Kjøremønster:

Kartet under viser hvor det blir stengt og åpent.

  • Ringgata åpnes på strekningen Aluvegen – Vognvegen. 
  • Det vil bli nedsatt hastighet på strekningen Aluvegen – Furubergvegen.
  • Furubergvegen mellom Ringgata og Måsåbekkvegen bli stengt.
  • Vognvegen vil være stengt fra Ringgata til rett sør for innkjøring til skoleområdet.

Stengningene vil vare fram til våren 2021. Omkjøringsveger blir skiltet og vi henstiller til trafikantene å følge skiltene. Vi ber også om at hovedvegene benyttes og at gjennomkjøring i boliggater unngås.Kart som viser stengte og åpnede veger

Status anleggsarbeidet

Arbeidet med utskifting av 60-70 år gamle avløpsledninger i Ringgata, Vognvegen, Furubergvegen og Bondesvea går som planlagt. Anleggsarbeidene vil pågå til høsten 2021. Det vil i tiden framover bli gravearbeider i Vognvegen og Furubergvegen mellom Ringgata og Måsåbekkvegen. 
 

Beklager ulempene

Hamar kommune og Hias beklager de ulempene som anleggsarbeidene medfører, både for beboere, biltrafikk, myke trafikanter, skoler og andre berørte. 

- Prosjektet prioriterer å grave ferdig vann og avløp i gjennomfartsvegene for å optimalisere fremdriften og ha færrest mulig faseomlegginger på trafikken, sier prosjektleder Terje Wikstrøm.  

Planen er laget med utgangspunkt i følgende prioriteringer:

  • Ivareta sikkerheten for både skoleelever, myke trafikanter for øvrig og biltrafikken.
  • Sikre fremkommelighet for skolebusser.
  • Sikre tilstrekkelig fremdrift og effektivitet i anleggsarbeidet.

Når det gjelder adkomst til eiendommene langs stengte veger, blir det informert om dette fortløpende til de berørte beboere.