Planområdet er lokalisert i Øvre Vang, syd for Fartvegen og øst for Midtvangvegen, ca 10 km fra Hamar sentrum.

Boligområdet tilrettelegges for en blanding av ulike boligtyper rundt bilfrie tun, og i tillegg enkelte felt for eneboliger/tomannsboliger, ca 100 boliger totalt. Gang- og sykkelvegen skal være ryggraden i området, som binder sammen boliger, grøntområder, lekeplasser, og den skal være en snarveg for alle i Øvre Vang. Hovedadkomsten til feltet vil være fra Midtvangvegen, mens en mindre del av boligene vil få adkomst fra Fartvegen. Med gjennomgående gang- og sykkelveg og bilfrie tun er området tilrettelagt med høy prioritet av gående og syklende.

Uttalefrist er 15.januar 2021. 

Planforslaget

Alle som har intresse i området oppfordres til å gjøre seg kjent med planforslaget og komme med innspill.

Plankart, planbestemmelser, planbeskrivelse, illustrasjoner, og andre dokumenter i plansaken er tilgjengelige via kommunens PlanDialog

På grunn av Covid-19 legges ikke dokumentene ut i papirformat

Hvis du har synspunker, merknader eller opplysninger til planforsalget, sender du det skriftlig på en av følgenede måter: 

Kontakt

Har du spørsmål til planforslaget eller gjennomføringen av denne, kan du ta kontakt med saksbehandler:

  • Marthe Haave på e-post marthe.haave@hamar.kommune.no

Denne kunngjøringen er i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10. Planen blir utarbeidet etter § 12-3 og § 3-7. 

 

 

Flyfoto