Briskebyen Utvikling AS ønsker i hovedsak å omregulere fra næringsareal til kombinert bolig- og tjenesteyting i bymessig bebyggelse. I nordre del, nord for Arenavegen, foreslås delvis åpen kvartalsbebyggelse i 4 - 9 etasjer som trapper seg ned i forhold til omkringliggende bebyggelse og solforhold. I søndre del, området mellom Arenavegen, Nygata og Brugata, er det planlagt utvikling av småhusbebyggelse. Planarbeidet vil også omfatte tilgrensende veier. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for omlag 300 nye boliger samt næringsarealer. Området er i gjeldende kommuneplan satt av til forretning/kontor med felles vegareal. Planen utløser ikke krav til konsekvensutredning.

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-1, 12-3, og 12-8 varsles oppstart av privat detaljregulering for gnr/bnr. : 1/1577, 1/5874, 1/1585, 1/2808, 1/1519, 1/2817, 1/5104, 1/1562, 1/1540, 1/6005 1/1557, 1/5947, 1/5417, 1/2778, 1/7638, 1/3024, 1/4049, 1/1415, 1/1414, 1/1551, 1/1539, Arenavegen (kommune nr 3403). Naboer, etater, aktuelle høringsinstanser og grunneiere blir varslet direkte. Varslingsbrev inneholder mer informasjon og kart med grense for varsel om oppstart. 

Plandokumentene er tilgjengelig fra kommunens PlanDialog (PlanID 083500).  

Merknader, spørsmål og synspunkter kan sendes til:  TAG Arkitekter as v/ Tuva Margrethe Skaret, Osterhaus’ gate 27,0183 Oslo, Tlf: 406 46 009 / E-post: ts@tagarkitekter.no

Send gjerne kopi til Hamar kommune/Arealplan. (Adr: Postboks 4063, 2306 Hamar eller epost: postmottak@hamar.kommune.no)

Kommunens saksbehandler: Britt Søgaard, e-post: britt.sogaard@hamar.kommune.no.

Uttalefrist er 4. januar 2021.

 

 

Varslet planområde
Varslet planområde