Formålet med planarbeidet er å utvide Vang Grustak mot sør. Hensikten med tiltaket er å utnytte den viktige grusressursen. Gjennom istandsetting av området etter avsluttet uttak, vil det få en arrondering som gjør det bedre egnet til landbruksformål enn i dag. Det nye uttaksområdet vil dekke et areal på 25 daa og ligger i sin helhet på eiendommen gnr/ bnr 33/1.

Alle som har interesser i området oppfordres til å gjøre seg kjent med planforslaget og komme med innspill. 

Plandokumentene kan du finne på kommunens Plandialog og på kommunens internettside www.hamar.kommune.no/lokaldemokrati.

Hvis du har synspunkter, merknader eller opplysninger til varselet om oppstart sender du de skriftlig til forslagstiller, enten digitalt til eva.bergsodden@ramboll.no  eller per post til Rambøll Norge AS Løkkegata 9, 2615 Lillehammer, og gjerne med kopi til Hamar kommune, postmottak@hamar.kommune.no.                           

Ytterligere opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Rambøll Norge AS ved
Eva Vefald Bergsodden, tlf. 97779989, eva.bergsodden@ramboll.no