Vi takker for bidrag i planprosessen. Endringer av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse etter høring og offentlig ettersyn er beskrevet i saksdokumentene.

Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området, både for nye tiltak, utvidelse av eksisterende tiltak og bruksendringer.

Fullstendige plandokumenter med vedtak, plankart, bestemmelser og planbeskrivelse er tilgjengelig fra www.hamar.kommune.no/lokaldemokrati eller via kommunens PlanDialog - søk Voll BH4 og BH7.


Du kan klage på vedtaket dersom du er part eller har rettslig klageinteresse. Klagefrist er 28.01.2021.


Klage sendes elektronisk til postmottak@hamar.kommune.no eller på PlanDialog søk Voll BH4 og BH7.

Klage kan også sendes skriftlig til Hamar kommune, Arealplanavdelingen, Postboks 4063, 2306 Hamar.

Spørsmål kan rettes til kari.nilssen
@hamar.kommune.no / mobil: 951 75 951.

3 blokker rundt hvert tun, byggehøyde 2-4 etasjer
Illustrasjonbilde av planlagt utbygging