Kjøremønster:

Vognvegen vil fortsatt være stengt fra Ringgata til rett sør for innkjøring til skoleområdet ved Katta. Stengningene vil vare fram til juli 2021. Omkjøringsveger blir skiltet og vi henstiller til trafikantene å følge skiltene. Vi ber også om at hovedvegene benyttes og at gjennomkjøring i boliggater unngås.

Måsåbekkvegen, Jønsrudvegen og Bekkesvevegen blir stengt for gjennomkjøring. Se kart under, og klikk for større bilde.

Når det gjelder adkomst til eiendommene langs stengte veger, blir det fortløpende informert direkte om dette til de berørte beboere. Kartet viser status og plan for videre stenging og åpning av veier i forbindelse med prosjektet.

Mer for dette anleggsarbeidet

Steningen av veger skyldes arbeid med utskifting av 60-70 år gamle avløpsledninger i Ringgata, Vognvegen, Furubergvegen og Bondesvea. Framdrifen går som planlagt, og anleggsarbeidene vil pågå til høsten 2021. Det vil i tida framover bli gravearbeider i Vognvegen og Furubergvegen mellom Ringgata og Måsåbekkvegen. Det pågår også gravearbeider i Bondesvea, rett sør for Ringgata.  

Beklager ulempene

Hamar kommune og Hias beklager de ulempene som anleggsarbeidene medfører, både for beboere, biltrafikk, myke trafikanter, skoler og andre berørte. 

Planen for framdrift er laget med utgangspunkt i følgende prioriteringer:

  • Ivareta sikkerheten for både skoleelever, myke trafikanter for øvrig og biltrafikken.
  • Sikre fremkommelighet for skolebusser.
  • Sikre tilstrekkelig fremdrift og effektivitet i anleggsarbeidet.