Frode Oosterling og Nils Chr. Faaberg ved ALIS-kontoretDet er opprettet totalt fem ALIS-kontorer i Norge, som til sammen skal dekke hele landet. Disse ligger i Bodø, Trondheim, Bergen, Kristiansand og Hamar.  ALIS-kontor Øst på Hamar har ansvar for alle kommunene i Innlandet og Viken, unntatt gamle Østfold fylke. Helsedirektoratet er oppdragsgiver og finansierer kontorenes virksomhet.

I Hamar er kontoret lokalisert sammen med Samfunnsmedisinsk enhet i Ankerskogen, og Hamar kommune er vertskommune. 

Kontoret i Hamar har foreløpig to ansatte i deltidsstillinger, men det er trolig at bemanningen økes noe på sikt. De to ansatte er:
 

Frode Oosterling
Spesialist og veileder i allmennmedisin
70% stilling
Tlf. 920 51 609
Nils Chr. Faaberg
Spesialrådgiver 
50% stilling
Tlf. 924 10 364    
 


Nye krav i forskifter

ALIS-kontorene er opprettet som en følge av nye kompetansekrav som sier at alle leger med pasientkontakt i kommunen skal være spesialister i allmennmedisin eller være under spesialisering i allmennmedisin.

Gjennom Forskrift om kompetansekrav for leger (kompetanseforskriften) og spesialistforskriften, er det kommunene som har fått ansvar for denne spesialistutdanningen av leger. (Gjeldende fra 1. mars 2019.) Dette er et helt nytt ansvar for kommunene; et ansvar som tidligere lå på legene selv.

Med ALIS-kontorene på plass, gis legene trygghet for at spesialistutdanningen tilrettelegges på en god måte. Spesialistutdanningen tar 5 år. 4,5 år kan gjøres på eget kontor i fastlege-rollen, mens det siste halve året må være i institusjonstjeneste.

Mer attraktivt å være fastlege

Målet med denne satsingen på spesialistutdanningen, er å redusere legenes terskel for å starte i spesialisering i allmennmedisin. Det skal også bli mer attraktivt å gå inn en rolle som fastlege i en kommune når man vet at det tilrettelgges for videreutdanning i stillingen.

Man kan godt si at ny satsing på spesialistutdanning i seg selv, er et rekrutteringstiltak. Flere kommuner sliter i dag med å få på plass nødvendig antall fastleger.
 

Rådgiver og tilrettelegger

ALIS-kontorene skal ha et kontaktnett med alle kommunene i sin region. ALIS-kontorene skal bistå og rådgi kommunene i arbeidet med å få på plass avtaler for legene. Kommuner som sliter med rekruttering, skal vies spesiell oppmerksomhet, heter det i mandatet.  
 
Oppgavene til ALIS-kontoret blir blant annet å hjelpe kommunene med å få kommunen registrert som utdanningsvirksomhet - om det ikke allerede er gjort, å utarbeide utdanningsplaner, bistå ved søknad om tilskudd til næringsdrivende ALIS-leger, og å kurse veiledere i utdanningen.