Hensikten med planforslaget er å legge til rette for oppføring av bygning med kombinert formål forretning, offentlig og privat tjenesteyting, samt kontor og parkeringsanlegg langs Sverdrupsgate. I tillegg sikres opparbeidelse av felles gårdsplass mellom den nye og eksisterende bebyggelsen. Denne gårdsplassen vil sikre visuell kontakt med det grønne arealet ved fylkeshuset fra Vangsvegen, og også være tilgjengelig som et grønt gangsmett mellom Enggata og Vangsvegen.

Alle som har interesser i området oppfordres til å gjøre seg kjent med planforslaget og komme med innspill.

Dokumentene er tilgjengelige fra www.hamar.kommune.no/lokaldemokrati eller via kommunens PlanDialog

Så lenge tiltakene mot Koronavirus er gjeldende, vil ikke dokumenter bli lagt ut på servicekontoret, bylab eller bibliotekene. Arealplanavdelingen er i full drift, og saksbehandler er tilgjengelig for spørsmål. Vi kan sende plandokumenter per post på forespørsel.

Hvis du har synspunkter, merknader eller opplysninger til planforslaget sendes de skriftlig på en av følgende måter:

 via PlanDialog

på e-post til postmottak@hamar.kommune.no

per post til Hamar kommune, Arealplan, Postboks 4063, 2306 Hamar.

Alle innspill vil bli gjengitt og vurdert i det videre arbeidet med planen.  

Spørsmål kan rettes til ingvill.sveen@hamar.kommune.no / mobil: 41 91 91 14

Illustrasjon
Illustrasjon