UPL nord utgjør kvartalet mellom Anne Diesens veg, Parkgata, Ringgata og Vangsvegen. UPL sør er avgrenset av Parkgata, Hamar Park og strekker seg ned mot tennisanlegget til St. Olavs gate. Videre er plangrensen lagt mot boligeiendommene i Briskebyen frem mot Nygata.

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for å kunne utvikle området med ny bebyggelse for bolig, næring, uteopphold, grønnstruktur og parkering, samt sikre gjennomgående traseer for myke trafikanter. Dette i tråd med ønsket byutvikling for området. 
 

Planområdet og plandokumenter er tilgjengelig via link til kommunens Plandialog: Utstillingsplassen nord og Utstillingsplassen sør

Hvis du har synspunkter, merknader eller opplysninger til planforslaget sender du de skriftlig til forslagstiller: stine.radmann@norconsult.com eller per post til Norconsult AS, Torggata 22, 2317 Hamar. Send gjerne kopi til Hamar kommune,  postmottak@hamar.kommune.no.

Alle innspill til planoppstart vil bli vedlagt planforslaget når dette sendes kommunen for behandling. Dersom det er behov for ytterligere informasjon, ta kontakt med Stine Radmann i Norconsult: stine.radmann@norconsult.com eller telefon: 95703077.,

Kommunens saksbehandler for Utstillingsplassen nord er Britt Søgaard og for Utstillingsplassen sør er Ingvill Sveen.  

Planavgrensning Utstillingsplassen nord og sør
Planavgrensning Utstillingsplassen nord og sør