Planområdet ligger 3 km innenfor bommen på Gåsbu, og omfattes av deler av eiendommen gnr/bnr 202-1. Arealet utgjør ca 60 daa.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for utøvelse av hundesport med tilhørende bygninger og anlegg. Planområdet er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF og høyspent. Det utløses ikke krav om konsekvensutredning.

Plandokumentene vil senere bli tilgjengelig via kommunens PlanDialog, søk på plannavn eller planID 084000.

Hvis du har synspunkter, merknader eller opplysninger til planforslaget sender du de skriftlig til forslagstiller                ARR Arkitekter AS, Postboks 252, 2381 Brumunddal, e-post: post@arrark.noSend gjerne kopi til Hamar kommune,  postmottak@hamar.kommune.no

Kommunens saksbehandler er Britt Søgaard.  

Planavgrensning
Planavgrensning Hamar hundekjørerarena Blæstadfeltet