Illustrasjon gaving - foto Lars Martin BøeTotalt er det 237 kilometer med grøfter i Hamar der det ligger vann- og avløpsledninger. De siste årene har Hamar kommune fornyet vann- og avløpsnettet raskere enn målsettingen som er vedtatt regionalt.  

 

Samarbeid gir effektivitet og gode løsninger

- Vi har fått til et godt samarbeid både med Innlandet fylkeskommune, Statens vegvesen og Hias, slik at vi koordinerer oss best mulig før det settes i gang større prosjekter, sier Ingrid Edel Bergersen, leder for vann, avløp og renovasjon.

Storhamargata, som det nå skal graves i fra og med mandag 15. mars, er en fylkesveg. Her trenger kommunen å fornye vann og avløpsledningene, mens fylkeskommunen trenger å fornye selve gata med fortau og beplantning. Dette gjøres da samtidig og i et godt samarbeid. Kommunen har engasjert M. Dobloug til å utføre arbeidet.

- Vi hadde et lignende samarbeid ved sjukehuset i fjor. For ikke å gjøre trafikksituasjonen i denne delen av byen mer kaotisk enn nødvendig, ble vi da enige om å vente med Storhamargata til i år. Vi setter nå inn to arbeidslag, som begynner i hver sin ende av gata. På den måten blir stengeperioden så kort som mulig, forklarer Bergersen. 

Samarbeid med beboere og Innlandet trafikk

Når veger må stenges på grunn av graving, påvirkes beboere, myke trafikanter og bussrutene. Et samarbeid med Innlandet trafikk er derfor helt nødvendig, og der vi snakker om skoleveger, er skolene en viktig dialogpartner, selv om noen ulemper er uunngåelige. 

- For oss er det viktig å komme i dialog med de som bor, arbeider eller går på skole i et område og som blir påvirket i det daglige. Vi følger også med på trafikken, og ser om omkjøringsveger må justeres underveis, sier Bergersen. 

Den konkrete stengingen av Storhamargara nå, medfører at bussruta i området blir lagt om slik at den vil kjøre i Grønnegata. Det blir også skiltet omkjøringsveg for biltrafikk og gangvei for myke trafikanter. Berørte beboere er varslet særskilt. Arbeidet her vil pågå til uti oktober i år.

Om utskiftingstakt og kostnader

Alle kostnader i forbindelse med vann og avløp skal betales av forbrukerne, det vil si av deg og meg. Det vil derfor alltid være en avveining i forhold til hvor store utgifter man kan påføre innbyggerne og hvor raskt man skifter ut et ledningsnett. Gravearbeider gir også ulemper i forhold til stengte veger, og det er da viktig å koordinere ulike prosjekter, slik at det tas mest mulig hensyn til total infrastruktur og framkommelighet. 

Eksempler på andre områder der de offentlige aktørene har og har hatt et godt samarbeid de siste årene, er Strandgata, Ringgata med områdene Bondesvea og Ajer, området rundt skysstasjonen, Enggata, Klukevegen og Nic. Hellandsgate. Hamar kommune beklager ulemper mens gravearbeider pågår.


Digitalt kart som viser gravearbeidet i Strohamargata: