Ordningen, som kalles "kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter", er bevilget av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Hvem kan søke? 

Midlene skal kompensere kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning, og virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak kan søke.

Ordningen gjelder virksomheter som av ulike grunner har falt helt eller delvis utenfor generelle kompensasjonsordninger.

 • Lokale virksomheter innen reiseliv, arrangements-, lokalmat- og serveringsnæringene, som har opplevd økte kostnader som følge av smitteverntiltak, ​og/eller som har faste kostnader og forpliktelser i forbindelse med nedstenging og gjenåpning.
 • Lokale tjenesteytende næringer og handelsvirksomheter.
 • Øvrige virksomheter som helt eller delvis faller utenfor de generelle kompensasjonsordningene, og som er sterkt berørt.

Søknadsfrist er 14. april. Søknad sendes via regionalforvaltning.no, hvor søkerbedriften oppretter egen ident.

Hva kan man søke om å få dekket?

 • Økte kostnader som følge av smitteverntiltak.
 • Faste kostnader og/eller forpliktelser som ikke er dekket av andre ordninger.
 • Dersom det er andre elementer som dere mener bør tas med i vurderingen, beskriv dette i søknaden.

Utdrag fra regnskap som viser kostnader og tap må vedlegges søknaden som vedlegg.

Kostnader som er dekket gjennom andre kompensasjonsordninger, støttes ikke.

Dokumenteres i søknaden:

 • Omsetningssvikt i % for perioden(-e) det søkes for.
 • Antall ansatte og årsverk (hvis endring i perioden, oppgis dette).
 • Oppstartsår for dagens drift (beskriv hvis det har vært endring av selskapsform i søkeperioden).
 • Beskrivelse av mottatt tilskudd fra kompensasjonsordninger for perioden det søkes om.
 • Dersom det er andre elementer som dere mener bør tas med i vurderingen bes dette beskrives.

Bekreftelse fra regnskapfører/revisor kan etterspørres.

Søknaden er basert på tillit. Søker må ha tilhørighet til Hamar kommune.

Bedrifter som har meldt oppbud eller er begjært konkurs på søkertidspunkt er ikke søkeberettiget.

Samordnede kriterier

Kommunen kan tilpasse hva slags virksomheter de vil støtte avhengig av hvordan smittesituasjonen er og har vært lokalt. Kommunene Hamar, Ringsaker, Stange og Løten har besluttet at de i størst mulig grad behandler næringslivet i regionen likt, med enkelte lokale tilpasninger.

Kriteriene er basert på føringer fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og innspill fra Virke og
NHO.

F.v. Heidi Karlsen (Ringsaker), Svein Frydenlund (Hamar), Berte H. Sollerud (HrU og Løten), Erik Habberstad (Stange), Tor Rullestad (Ringsaker)

 

 

 

 

F.v.: Heidi Karlsen (Ringsaker), Svein Frydenlund (Hamar), Berte H. Sollerud (HrU og Løten), Erik Habberstad (Stange), Tor Rullestad (Ringsaker)