Formålet med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse i form av tre leilighetsbygg med hhv. 4 og 5 etasjer, samt tilhørende adkomst, parkering og uteoppholdsareal/lekeplass.

Arealer som også inngår i planen er tidligere regulert friområde på gnr/bnr 20/329, samt og turdrag som sikret atkomst til friområde. Eiendommer som ligger inn til friområdet inngår også i planen. 

Oppstartsmøte ble avholdt 10.03.2021.

Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning.

Alle som har interesser i området oppfordres til å gjøre seg kjent med planforslaget og komme med innspill. 

Hvis du har synspunkter, merknader eller opplysninger til varselet om oppstart, sender du de skriftlig til forslagstiller på en av følgende måter: