Vi takker for bidrag i planprosessen. Endringer av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse etter høring og offentlig ettersyn er beskrevet i saksdokumentene. 
Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området, både for nye tiltak, utvidelse av eksisterende tiltak og bruksendringer. 

Fullstendige plandokumenter med vedtak, plankart, bestemmelser og planbeskrivelse er tilgjengelig fra www.hamar.kommune.no/lokaldemokrati eller via arealplaner.no: https://www.arealplaner.no/hamar3403/arealplaner/174

Du kan klage på vedtaket dersom du er part eller har rettslig klageinteresse. Klagefrist er 15.05.2021.

Klage sendes elektronisk til postmottak@hamar.kommune.no eller på PlanDialog. Klage kan også sendes skriftlig til Hamar kommune, Arealplanavdelingen, Postboks 4063, 2306 Hamar.

Spørsmål kan rettes til saksbehandler på e-post cathrine.hval.foss@hamar.kommune.no.

Illustrasjon
Illustrasjon