Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for å kunne bygge ny vegbru med gang- og sykkelveg over Flagstadelva i nærheten av Trehørningen næringspark. Ny bru vil erstatte eksisterende Grønsvebakken kjørebru, som er i dårlig forfatning, er flomutsatt og det er ikke egen løsning for gående eller syklende. Det er etablert gang- og sykkelveg fram til brua på begge sider, men det mangler kobling over brua.

Trolig må det foreligge en midlertidig bruløsning i anleggsfasen. Foreslått plangrense inkluderer areal til den midlertidige løsningen innenfor planområdet.

Forslagsstiller er Nye Veier AS og plankonsulent er Norconsult AS. Planområdet omfatter arealer i Hamar og Ringsaker kommuner.  

Merknader som kan ha virkning for planarbeidet sendes til Norconsult v/Arnstein Dale på e-post: ard@norconsult.com. Frist for å sende inn merknader er 15.05.2021. Om du har spørsmål til planarbeidet kan du ta kontakt med Norconsult via ovennevnte e-postadresse, eller på telefon 45404469.

Kart over planområdet, planinitiativ og oppstartsmøtereferat er tilgjengelig via arealplaner.no