Planområdet er lokalisert i Gåsbuvegen 931.

Intensjonen med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av eiendommen til boligbebyggelse, eneboliger og kjedehus / rekkehus.

Oppstartsmøte er avholdt 11.02.21.

Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning.

Alle som har interesser i området oppfordres til å gjøre seg kjent med planforslaget, og komme med innspill.

Hvis du har synspunker, merknader eller opplysninger til varsel om oppstart, sender du det skriftlig til forslagstiller, på en av følgenede måter: 

  • gp@af-ark.no 
  • Anderssen + Fremming AS  v/Gary Parkes, P.b.556, 2304 Hamar

Send gjerne kopi ti Hamar kommune postmottak@hamar.kommune.no