Vi takker for bidrag i planprosessen. Endringer av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse etter høring og offentlig ettersyn er beskrevet i saksdokumentene. 
Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området, både for nye tiltak, utvidelse av eksisterende tiltak og bruksendringer. 


Planområdet er lokalisert i Øvre Vang, syd for Fartvegen og øst for Midtvangvegen, ca 10 km fra Hamar sentrum.

Boligområdet tilrettelegges for en blanding av ulike boligtyper rundt bilfrie tun, og i tillegg enkelte felt for eneboliger/tomannsboliger, ca 100 boliger totalt. Gang- og sykkelvegen skal være ryggraden i området, som binder sammen boliger, grøntområder, lekeplasser, og den skal være en snarveg for alle i Øvre Vang. Hovedadkomsten til feltet vil være fra Midtvangvegen, mens en mindre del av boligene vil få adkomst fra Fartvegen. Med gjennomgående gang- og sykkelveg og bilfrie tun er området tilrettelagt med høy prioritet av gående og syklende.

Fullstendige plandokumenter med vedtak, plankart, bestemmelser og planbeskrivelse er tilgjengelig på www.hamar.kommune.no/lokaldemokrati eller arealplaner.no eller via Plandialog

Du kan klage på vedtaket dersom du er part eller har rettslig klageinteresse. Klagefrist er 26.06.21

Klage sendes elektronisk til postmottak@hamar.kommune.no 
Klage kan også sendes skriftlig til Hamar kommune, Arealplanavdelingen, Postboks 4063, 2306 Hamar.

Spørsmål kan rettes til saksbehandler på e-post marthe.haave@hamar.kommune.no

Flyfoto