Formannskapet vedtok i møte den 26.05.2021 å legge Detaljreguleringsplan for Stenerstua - gnr 1 bnr 5977 - Holsetgata 96 ut til offentlig ettersyn. Alle som har interesser i området oppfordres til å gjøre seg kjent med planforslaget og komme med innspill. Frist er satt til 01.08.2021.

Plandokumentene er tilgjengelig fra www.hamar.kommune.no/lokaldemokrati eller via Arealplaner.no.

Pga. smitteverntiltak legges ikke dokumentene ut på Rådhuset eller bibliotekene, men kan fås i papirformat ved forespørsel.

Stenerstua

Formålet med planen er å omregulere deler av planområdet fra formål kulturhistorisk bevaringsområde til boligformål og legge til rette for utbygging av fire eneboliger, og samtidig ivareta eksisterende bevaringsverdig bolig på eiendommen. Det legges til rette for ivaretakelse av husmannsstuen Stenerstua og steingjerdet langs nordsiden av planområdet.

 

 

 

Hvis du har synspunkter, merknader eller opplysninger til planforslaget sender du de skriftlig på en av følgende måter: 
•    viaArealplaner.no 
•    på e-post til postmottak@hamar.kommune.no 
•    per post til Hamar kommune, Arealplan, Postboks 4063, 2306 Hamar. 

Alle innspill vil bli gjengitt og vurdert i det videre arbeidet med planen.

Spørsmål kan rettes til saksbehandler på e-post cathrine.hval.foss@hamar.kommune.no.