Planområdet ligger i området Sagatun, er på 2.200 m² og omfatter eiendommen gnr. 1 bnr. 5816, Høyensalgata 34, Hamar.

Planområdet er ikke regulert og er en del av kommuneplanens arealdel 2018-2030 som er avsatt til boligformål. Eiendommen er en del av kulturminneplanen (H570), både som enkeltobjekt på gul liste, og som en del av Sagatun kulturmiljø verneklasse 1, med krav om regulering.

Eksisterende villa beholdes som i dag med 4 leiligheter. Det planlegges fradeling av to enebolig-tomter med parkering på egen eiendom.

Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning.

Spørsmål og innspill til planarbeidet kan rettes til ARR Arkitekter AS, postboks 252,
2381 BRUMUNDDAL, post@arrark.no, tlf. 930 88 975 eller via plandialog på kommunens webkart ved å søke på plan-ID 084300.

Send gjerne kopi ti Hamar kommune postmottak@hamar.kommune.no

Alle som har interesser i området oppfordres til å gjøre seg kjent med planforslaget, og komme med innspill.

 

 

 

Eksisterende hus
Eksisterende hus