Planområdet ligger på Ankerløkka, er på 9,4 daa, og utgjør kvartalet mellom Furnesvegen, Brennbakkevegen, rektor Jørgensens gate og Jens Jensens gate. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for fortetting av bygningsmassen, hovedformålet er bolig. Bebyggelsen er planlagt med 2,5 til 5 etasjer med den høyeste bebyggelsen mot Furnesvegen.  

Plandokumentene ligger tilgjengelig på nettsiden: arealplaner.no. 
Hvis du har synspunkter, merknader eller opplysninger til planforslaget sender du de skriftlig til forslagstiller ARR Arkitekter AS, Postboks 252, 2381 Brumunddal, e-post: post@arrark.no. Send gjerne kopi til Hamar kommune, e-post:  postmottak@hamar.kommune.no eller adr: postboks 4063, 2306 Hamar.

Det holdes informasjonsmøte om planarbeidet onsdag 30.juni kl. 15-17 på Bylab, Torggt. 63, Hamar. Plankonsulenten er til stede for å informere og svare på spørsmål.   

Kommunens saksbehandler: Britt Søgaard, e-post: britt.sogaard@hamar.kommune.no.

Uttalefrist er 1. september 2021.

Planavgrensning Øvre Ankerløkka
Planavgrensning Øvre Ankerløkka