Innlandet fylkeskommune har utarbeidet forslag til reguleringsplan for Knut Alvsons gate. Hovedformålet med planforslaget er å øke trafikksikkerhet og fremkommelighet for syklende og gående.

De viktigste grepene i planforslaget er:
•    Etablering av nytt fortau i 3,4 – 4 meters bredde langs sørsiden av fylkesvegen.
•    Etablering av nytt fortau på nordsiden av fylkesvegen. 
•    Fylkesvegen opprettholdes for toveis biltrafikk, men kjørebanene reduseres til 5,5 meters vegbredde. Hastigheten i gata skal settes ned til 40 km/t. 
•    Innsnevring og oppstramming av kryss med Kornsilovegen

Planområdet omfatter en strekning på ca. 400 m langs fv. 1758 Knut Alvsons gate, mellom Kornsilovegen og Vognvegen. Prosjektet er i tråd med intensjoner i kommunens mobilitetsstrategi (Hamar mobilitetsstrategi 2030) om å redusere gjennomgangstrafikk og redusere barriereeffekten av Knut Alvsons gate, samt bedre forholdene for gående og syklende. I forbindelse med omlegging av kryss med Kornsilovegen skal det foretas sanering av vann- og avløpsnett. 


På grunn av korona-epidemien blir det ikke arrangert åpent folkemøte. Onsdag 18. august vil prosjektleder Ragnar Bjørnstad være tilgjengelig på Fylkeshuset i Hamar mellom klokka 8 og 15. På grunn av korona må du avtale møtetidspunkt på forhånd ved å kontakte prosjektleder. Du kan også kontakte prosjektleder for en samtale eller et Teams-møte utenom ovennevnte tidspunkt.

Kontaktinformasjon til prosjektleder:
•    E-post: ragnar.bjornstad@innlandetfylke.no 
•    Mobil: 412 49 858

Saksbehandler i Hamar kommune er Arne Willy Hortmann, awh@hamar.kommune.no, telefon: 928 93 985


Planen består av følgende dokumenter:
•    Plankart
•    Reguleringsbestemmelser
•    Planbeskrivelse
•    Tekniske tegninger
•    Støyrapport

Alle dokumentene er tilgjengelige via Innlandet fylkeskommune sine sider:

https://innlandetfylke.no/politikk/du-kan-pavirke/horinger/


Høringsfristen er onsdag 1. september. Innspill til planforslaget sendes skriftlig på e-post: post@innlandetfylke.no
eller i posten:

Innlandet fylkeskommune
Pb. 4404 Bedriftssenteret
2325 Hamar
Merk e-posten eller brevet "Reguleringsplan fv. 1758 Knut Alvsons gate 2020/33861".