Formannskapet vedtok 9. juni å legge forslaget om utvidelse av avgiftssonen for parkering og innføring av beboersoner ut på høring. Alle som har interesser i saken bør gjøre seg kjent med forslaget og gjerne komme med innspill og synspunkter til kommunen. Fristen for å uttale seg, er romslig og satt til 16. august, siden det er sommer og ferietid.

Ny og større sone

Forslaget går ut på å utvide dagens avgiftssone for parkering til Ringgata i nord og Aluvegen/Hakabekkvegen i vest. I utgangspunktet tenkte man at dette skulle omfatte Ankerskogen svømmehall også, men her har formannskapet sagt nei. Ankerskogen skal ikke inngå i den utvidede avgiftssona. Men gratisparkeringen her skal vurderes på nytt senest ett år etter en endring. Dette for å sikre seg at parkeringen ikke fylles opp av brukere som ikke benytter Ankerskogen.

Mindre kjøring i boliggatene

Hensikten med forslaget er først og fremst å redusere fremmedparkering og unødvendig bilkjøring i boliggatene. Dette vil gi tryggere bomiljøer, og det vil redusere støy og andre ulemper som biltrafikken fører med seg. For de som bor og ferdes i områdene, vil det bli enklere og sikrere å gå og sykle.

Beboerparkering

I forslaget inngår det også anledning til å parkere billigere for de som bor i området. For beboere som ikke har tilgang til parkering på egen grunn, foreslås det at dette skal koste kr. 250,- pr måned, slik om prisnivået i kommunen er nå. 

Andre som parkerer i avgiftssonen vil måtte betale det samme som på de andre langtidsparkeringsplassene i Hamar, det vil si 30,- kroner pr time eller 52,- kroner for dagparkering med dagens takster. Selve avgiftsparkeringstida foreslås utvidet med en time morgen og ettermiddag/kveld, det vil si fra 08.00 om morgenen til 18.00 om kvelden.

Hvor mye det skal koste å stå parkert, fastsettes hvert år i forbindelse med behandling av kommunens handlings- og økonomiplan i desember. 

Dokumenter på nettsiden

Forslaget til utvidelse av avgiftssonen for parkering er en oppfølging av mobilitetsstrategien for Hamar som ble vedtatt i 2020.  

Dokumenter med flere detaljer og kart som viser hvor i Hamar den nye parkeringssona er foreslått, ligger her. Som et smitteverntiltak legges ikke dokumentene ut på rådhuset eller bibliotekene, men kan ved forespørsel til kommunen fås i papirformat.

Etter avsluttet høring, skal denne saken forberedes for formannskapet og deretter kommunestyret. Alle innspill vil bli gjengitt og vurdert i det videre arbeidet med avgiftssona. Målet er et vedtak i løpet av høsten. 

SONE HIT ?: Forslaget går ut på å utvide dagens avgiftssone for parkering til Ringgata i nord – med unntak av p-plassen tilhørende Ankerskogen. FOTO: SKYPHOTO