Hensikten med planforslaget er å legge til rette for oppføring av omsorgsbolig, boligbebyggelse, næringsbygg og grøntarealer på området som i dag består av parkering og riggplass. Parkering skal løses under bakken og hoveddelen av området blir bilfritt. Planen sikrer også opparbeidelse av 3,5 daa offentlig parkareal og gang- og sykkelveger gjennom området.

Alle som har interesser i området oppfordres til å gjøre seg kjent med planforslaget og komme med innspill.

Dokumentene er tilgjengelige fra www.hamar.kommune.no/lokaldemokrati eller via Arealplaner.no

Så lenge tiltakene mot Koronavirus er gjeldende, vil ikke dokumenter bli lagt ut på servicekontoret, bylab eller bibliotekene. Arealplanavdelingen er i full drift, og saksbehandler er tilgjengelig for spørsmål. Vi kan sende plandokumenter per post på forespørsel.

Hvis du har synspunkter, merknader eller opplysninger til planforslaget sendes de skriftlig på en av følgende måter:

 via Arealplaner.no

på e-post til postmottak@hamar.kommune.no

per post til Hamar kommune, Arealplan, Postboks 4063, 2306 Hamar.

Alle innspill vil bli gjengitt og vurdert i det videre arbeidet med planen.  

Spørsmål kan rettes til ingvill.sveen@hamar.kommune.no / mobil: 41 91 91 14

Fugleperspektiv
Fugleperspektiv