Hensikten med planen er å legge grunnlaget for å utbedre infrastrukturen ved dagens Hamar stasjon for å håndtere økt kapasitet som følge av dobbeltsporutbygging fram til Åkersvika. Planen vil følge opp meklingsresultatet for kommunedelplan for dobbeltspor til Hamar og tidligere planer for trasé frem til Hamar. 

Reguleringen skal avklare arealbehovet for modernisering av stasjonsområdet og bedre tilpassing til arealene i tilknytning til stasjonen. Etter ønske fra Hamar kommune omfatter varsel om oppstart også arealer utover de som trengs direkte til jernbaneutbyggingen for å legge til rette for gang- og sykkel langs Stangevegen. 

Planområdet omfatter eksisterende jernbanearealer fra Åkersvika frem til Victoria-undergangen, området rundt Hamar stasjon og noen tilgrensende vegarealer.

Plandokumentene er tilgjengelig fra Arealplaner.no og mer informasjon finnes på BaneNOR sin medvirkningsportal: Reguleringsplan Åkersvika – Hamar stasjon.  

Hvis du har synspunkter, merknader eller opplysninger til planforslaget sender du de skriftlig til postmottak@banenor.no, eller i brevformat til Bane NOR, Postboks 4350, 2308 Hamar. Vennligst merk innspillet «Oppstart Åkersvika-Hamar stasjon»Send gjerne kopi til Hamar kommune: e-post: postmottak@hamar.kommune.no eller postboks 4063, 2306 Hamar.

Kommunens saksbehandler: Britt Søgaard, e-post: britt.sogaard@hamar.kommune.no.

Det forventes førstegangsbehandling av reguleringsplanen våren 2022 hvor planforslaget skal sendes på høring. Endelig vedtak er forventet før jul i 2022. 

Uttalefrist er 20.august 2021.