Planområdet utgjør ca 9,5 daa og er lokalisert langs Stafsbergvegen, ca 3 km nord for Hamar sentrum. Planavgrensen er satt etter området B12 avsatt i kommuneplanen, men det er tatt med areal til innkjøring og frisikt, slik at Stafsbergvegen langs nord-og østsiden av område B12 er tatt med i avgrensningen. Avgrensningen vil kunne minskes dersom ikke alt areal er nødvendig.

Planområdet er i Kommuneplanens arealdel (2018-2030) avsatt til boligbebyggelse som B12.

Hensikten med detaljreguleringen er å legge til rette for fortetting i området med boligbebyggelse i form av lavblokker iht. føringer i kommuneplanen. Området ligger i nærheten av eksisterende boligbebyggelse og tilhørende infrastruktur.

Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning.

 

Innspill til planarbeidet kan rettes til MjøsPlan AS v/Ida Marie Weigård, Postboks 6, 2391 Moelv eller ida@mjosplan.no

Send gjerne kopi ti Hamar kommune postmottak@hamar.kommune.no

Innspill og merknader kan sendes skriftlig innen 25.08.21

Spørsmål kan rettes til Ida Marie Weigård, tlf 90973741 eller e-post: ida@mjosplan.no

 

Alle som har interesser i området oppfordres til å gjøre seg kjent med planforslaget, og komme med innspill.

 

 

 

Planavgrensning
Planavgrensning