Hensikten med reguleringsplanarbeidet er å legge til rette for en utvidelse av Vang Grustak Øst på sørsiden av eksisterende grustak for å kunne utnytte en viktig grusressurs.  Ønsket utvidet uttaksområde blir en direkte utvidelse av gjeldende reguleringsplan for Vang Grustak Øst, vedtatt 09.04.2014 som videreføres i hovedsak som den er, med kun noen mindre justeringer i plan og bestemmelser.

Alle som har interesser i området oppfordres til å gjøre seg kjent med planforslaget og komme med innspill.

Dokumentene er tilgjengelige fra www.hamar.kommune.no/lokaldemokrati eller via Arealplaner.no

På grunn av smittevernhensyn blir ikke plandokumenter lagt ut på Servicekontoret eller bibliotekene, men vi kan sende plandokumenter per post på forespørsel.

Hvis du har synspunkter, merknader eller opplysninger til planforslaget sendes de skriftlig på en av følgende måter:

 via Arealplaner.no

på e-post til postmottak@hamar.kommune.no

per post til Hamar kommune, Arealplan, Postboks 4063, 2306 Hamar.

Alle innspill vil bli gjengitt og vurdert i det videre arbeidet med planen.  

Spørsmål kan rettes til ingvill.sveen@hamar.kommune.no / mobil: 41 91 91 14

Vang Grustak - utvidelsesarealet vises som rød stiplet linje
Vang Grustak - utvidelsesarealet vises som rød stiplet linje