Satsningen er et viktig steg mot en mer datadrevet kommune som utvikler enda mer brukertilpassede tjenester. Prosjektet kalles “Smart Data”. Midlene er bevilget av Innovasjon Norge gjennom ordningen for innovasjonspartnerskap. 

Ny teknologi og et stadig mer digitalt samfunn øker mengden lagrede data. Å forvalte data har blitt en viktig oppgave for de fleste virksomheter. De globale IT-gigantene som Facebook, Apple og Google er tydelige eksempler på dette. Disse aktørene er i ferd med å skaffe seg en betydelig maktposisjon, og de bygger ikke nødvendigvis sin virksomhet på personvernhensyn, bærekraft eller demokratiske prinsipper. Offentlig sektor har derfor en viktig rolle i å bygge digitale infrastrukturer og forvalte digital informasjon om samfunnet. 

Data som ressurs

Data er en verdifull ressurs for det offentlige tjenesteapparatet. Data kan gjøre det mulig å utvikle bedre tjenester, effektivisere offentlig forvaltning og øke verdiskapingen i næringslivet. Det er særlig viktig å utnytte data som ressurs fordi offentlig sektor kan forvente mindre økonomisk handlingsrom i framtida og må tenke nytt rundt tjenesteproduksjon.


Tjenesteproduksjonen i kommunen skaper enorme mengder data. Data ligger i tradisjonelle fagsystem som arkiv eller pasientjournaler, og det samles i dag også data fra ulike typer sensorer, som digitale vannmålere eller smarte søppelbøtter. Disse dataene kan brukes til å brukertilpasse tjenestene, til å kommunisere med innbyggerne, til å følge opp tjenestekvaliteten og til ulike styringsformål.

- Den teknologiske utviklingen gir oss som kommune nye muligheter, men det gir også innbyggerne våre nye forventninger til oss, sier Ellen Snartum. Snartum er smartby-sjef i Hamar kommune og prosjektleder for storsatsingen som nå har fått 12 millioner kroner av Innovasjon Norge. 


Smart Data

Mulighetene er store dersom kommune-Norge lykkes med å forvalte data på en målrettet og god måte. Data gjør det mulig å utvikle sammenhengende digitale tjenester og møte økende brukerkrav og -forventninger. Dette er viktige satsingsområder for det offentlige Norge, og det ligger høye ambisjoner i blant annet nasjonal digitaliseringsstrategi for offentlig sektor og stortingsmeldingen «Data som ressurs». Samtidig mangler kommunene gjerne kompetanse om data og har generelt lav bevissthet om at data er en verdifull ressurs som kan utnyttes bedre. 

- Norske kommuner trenger et stort løft i grunnleggende systemer og en strategisk satsning på dette for å kunne bruke data som ressurs når de utvikler innbyggertjenester, sier Edvard Lysne, direktør i Hedmark IKT. - Kommunene må få bedre oversikt over egne data, øke og sikre kvaliteten på dataene og utvikle løsninger for å overføre data mellom ulike systemer på en sikker måte. 

Hedmark IKT har gjennom sine syv eierkommuner god innsikt i utfordringene kommunene står overfor på dette området og er en viktig partner i prosjektet. 

Utfordringene er sammensatte. De færreste norske kommuner er i dag i stand til å utnytte verdien av egne data. Det er også få kommuner i Norge som kan utveksle data med andre på en effektiv og trygg måte. Utfordringen blir enda mer komplisert ved at mye data er innelåst i fagsystemer og i stor grad kontrolleres av systemleverandørene. Denne situasjonen er av PST pekt på som en vesentlig risiko for nasjonal cybersikkerhet. «Smart Data» er Hamar kommunes svar på disse utfordringene.

Prosjektet «Smart Data» skal utvikle en generisk løsning for datahåndtering. Generisk i den forstand at løsningen skal fungere for alle typer data og for alle kommuner i landet.. 

Som i alle innovasjonsprosjekter vet man ikke på forhånd hvordan denne løsningen vil se ut. – Vi tror ikke løsningen begrenser seg til å utvikle en teknisk plattform, sier prosjektleder Ellen Snartum. - Norske kommuner trenger en kombinasjon av teknologisk, juridisk og kommersiell kompetanse. Kanskje blir det slik at vi kommer til å utfordre  leverandører i å skape et tjenestekonsept gjennom en helt ny forretningsmodell?

F.v. Morten Finborud (HIAS), Edvard Lysne (Hedmark IKT), Ellen Snartum (Hamar kommune), Beate Follestad (Innovasjon Norge)Hamars satsning på «Smart Data» springer ut fra kommunenes samarbeid med Hias om digitale vannmålere. - En kartlegging av markedet for vannmålere og et pilotprosjekt i Lismarka bekreftet behovet for en løsning som håndterer vannmålerdata på en sikker og fleksibel måte, og som gjør det mulig å nyttiggjøre seg av dataene på andre områder, forteller Morten Finborud, direktør Hias IKS. «Smart Data»-prosjektet vil bruke data fra digitale vannmålere som pilot i utviklingen, men løsningen skal fungere også for andre typer data og gjøre det mulig å koble disse sammen med hverandre. 


Innovasjonspartnerskap

Innovasjonspartnerskap er offentlig-private partnerskap der kommuner og offentlige etater går sammen med næringslivet for å sammen utvikle løsninger på dagens og fremtidens samfunnsutfordringer.  Innovasjonspartnerskap er både en juridisk anskaffelsesprosess og en arbeidsmodell for innovasjon og dialog mellom offentlige og private virksomheter. 

I første fase skaffer man innsikt i hvilke utfordringer og behov de offentlige aktørene har. Deretter inviteres næringslivet til dialog og idéutvikling, der man samtidig forsikrer seg om at løsningen ikke allerede finnes i markedet.
Først våren 2022 vil konkurransen lyses ut, og «Smart Data»-prosjektet inngår kontrakt med en eller flere bedrifter. Selve utviklingen går over ett til to år. I utviklingsfasen vil nye løsninger, tjenester, teknologier eller produkter verifiseres i tett samarbeid mellom bedriftene og den offentlige aktøren. Når løsningen er ferdig utviklet, kan den offentlige aktøren kjøpe den uten ny konkurranse. For Smart Data-prosjektet vil dette bli tidligst i 2023.  

- Dette blir et spennende og viktig samarbeid for å utvikle helt nye behovsrettede løsninger på kommunenes utfordringer knyttet til datahåndtering, sier Beate Follestad, finansieringsrådgiver i Innovasjon Norge i Innlandet. - Prosjektet vil også bidra til at næringslivet utvikler løsninger som er attraktive både på det nasjonale og internasjonale markedet. 

Smart Data har tidligere blitt tildelt skjønnsmidler fra Statsforvalteren i Innlandet.


 

Bli med på Klimabrølet 2021!