Før sommeren ble det avholdt skolebesøk, møter med FAU-ene og åpne folkemøter. Her ligger innspill som har kommet inn og opptak av folkemøtene:

Alle innspill er samlet her:
Medvirkningsinnspill 
Innspill fra Hamar ungdomsråd

Folkemøte 8. juni
Opptak av møtet.
Innspill
Spørsmål

Folkemøte 10. juni
Opptak av møtet
Innspill
Spørsmål

 

Kriteriene som vurderes:

a. Byggenes funksjonalitet som skole/barnehage
b. Bygningsmessig standard og kvalitet på uteområder
c. Demografi – ønsket kommuneutvikling
d. Klima og miljø
e. Økonomi
f. Trafikksikkerhet 

Opprinnelige alternativer som er utredet:

Null–alternativet
Beholde dagens struktur, og rehabilitere skolebygg med dårlig bygningsmessig standard.

Skoler i sentrum
Alt. 1. Legge ned Storhamar, rehabilitere øvrige skoler etter behov.
Alt. 2: Legge ned Solvang skole og utvide og rehabilitere Rollsløkken skole, samt rehabilitere Storhamar og Prestrud etter behov. 
Alt. 3: Legge ned Storhamar og Solvang skole, rehabilitere og utvide Rollsløkken skole og rehabilitere Prestrud etter behov.

Skoler Øst for E6
Alt. 1 Legge ned Lovisenberg, og rehabilitere Ridabu etter behov
Alt 2: Legge ned Lovisenberg og Ridabu, og erstatte disse skolene med ny skole

Ungdomsskoler
Alt 1: Utvide og rehabilitere Børstad ungdomsskole og bygge ny gymsal ved Ener ungdomsskole
Alt. 2. Erstatte Børstad ungdomsskole med nytt bygg, samt bygge ny gymsal ved Ener ungdomsskole

Les utredningsmaterialet her

Tilleggsutredninger høsten 2021:

  1. Bygging av ny ungdomsskole og nytt gymbygg Børstad, bygging av ny barneskole bestående av dagens Solvang og Rollsløkken, samles i klynge på Børstad.
  2. Bygging av ny barneskole bestående av dagens Ridabu og Lovisenberg, og bygging av nytt gymbygg som samles i klynge på Ener.
  3. Utbyggingsmulighet på Ingeberg barneskole.
  4. Endring av skolekretsgrenser etter nærskoleprinsippet, «tryggest og nærmest» - kan dette løse noen av dagens utfordringer ved skoler med presset kapasitet som eksempelvis Ingeberg?
  5. Vurdering av skolebyggenes/områdenes egnethet (gjenbruk) som mulig barnehager på Storhamar og Lovisenberg.
  6. Vurdering av hva som anses som tilstrekkelig kapasitet ved strukturendring og parallelt ivareta vekst og ønsket kommuneutvikling.

Sentrale bakgrunnsdokumenter:

Medvirkningsmøter som er avholdt:

NårHva
6. mai

Workshop i Ungdomsrådet

12. mai, 19. mai, 9. juni

Skolebesøk

26. mai

Møte i Utvalg for miljø og oppvekst

2. juni 

Medvirkningsmøte med FAU ved alle skolene.

7. juni

Workshop i Rådet for mennesker med funksjonsnedsettelser

8. juni, 10. juni

Folkemøter

 

Illustrasjon skole - foto Lars Martin Bøe