Statens vegvesen skal i samarbeid med Hamar kommune utarbeide detaljreguleringsplan for rv. 25 Vangsvegen for strekningen mellom Ringgata og Åkersvikvegen, og ber om innspill til planarbeidet. 

Hensikten med planen er å legge til rette for en mer attraktiv og trafikksikker løsning for gående og syklende. Dagens gang- og sykkelveg skal oppgraderes til sykkelveg med fortau, som er tilsvarende løsning som allerede er etablert i Vangsvegen fra Åkersvikvegen til E6. Det vil dermed bli en sammenhengende løsning med sykkelveg med fortau fra nedre Ridabu til Ringgata. Som en del av løsningen vil man også se på muligheten for å utbedre krysningspunkter på strekningen.  

Vi ber om synspunkter, innspill eller andre relevante opplysninger til planarbeidet innen 15. oktober 2021. Send det skriftlig til firmapost@vegvesen.no, eller til Statens vegvesen Drift og vedlikehold øst, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer. Merk henvendelsen/forsendelsen «21/16780».

Har du spørsmål, kan du også kontakte planleggingsleder Espen Sletten Orten på e-post espen.orten@vegvesen.no eller telefon 24 05 84 77. Saksbehandler i Hamar kommune er Arne Willy Hortman: E-post awh@hamar.kommune.no, tlf. 62 56 30 40

Mer informasjon er også tilgjengelig på www.vegvesen.no/vegprosjekter.

Lenke til kart som viser planavgrensning:

Planavgrensning

Lenke til referat fra oppstartsmøte:

Oppstartsmøtereferat