Hensikten med detaljreguleringsplanen er å legge til rette for etablering av variert småhusbebyggelse. Detaljreguleringsplan bygger på områdereguleringsplanen for Ingeberg (planid 083600), som legger de overordnede føringene for utvikling på området. Det er krav om godkjent detaljreguleringsplan for boligfeltene før tomter kan fradeles eller bebygges. Planområdet ligger på Ingeberg, på østsiden av Imerslundmarka (vegen) og er på i overkant av 110 dekar. Planforslaget legger opp til at det kan etableres omtrent 200 boenheter i området, hvor enhetene er tenkt fordelt på eneboligtomter, tettstilte eneboliger, og konsentrert småhusbebyggelse hvor det åpnes for rekke-, og kjedehus samt firemannsboliger.

Alle som har interesser i området oppfordres til å gjøre seg kjent med planforslaget og komme med innspill.

Fullstendige plandokumenter med plankart, bestemmelser, planbeskrivelse, illustrasjonsplan og fagutredninger er tilgjengelig via kommunens planregister Arealplaner.no. Søk på Ingeberg B10-15, eller følg på lenken: https://www.arealplaner.no/hamar3403/arealplaner/175
Dokumenter vil også bli lagt ut på servicekontoret, Bylab og bibliotek, med forbehold om at smittevernregler tillater dette.

Hvis du har synspunkter, merknader eller opplysninger til planforslaget sendes de skriftlig på en av følgende måter:

  • via Arealplaner.no
  • på e-post til postmottak@hamar.kommune.no
  • per post til Hamar kommune, Arealplan, Postboks 4063, 2306 Hamar.

Etter offentlig ettersyn, vil innkomne uttalelser bli vurdert og kommentert i saken. Nødvendige endringer i plankart og bestemmelser utføres før planforslaget legges fram til politisk sluttbehandling i kommunestyret. Spørsmål kan rettes til saksbehandler Arne Willy Hortman, awh@hamar.kommune.no / mobil: 92893985
 

 

Plankart_forslag
Plankart_forslag