Om barnehager i Kommuneplan 2018-2030:

 • Vi vil prioritere fortetting og effektiv arealutnytting innenfor byvekstgrensen for å skape «5-minuttersbyen».
 • Vi vil styrke de etablerte bygde- og bydelssentrene med flere boliger, bedre kollektivtilbud og hverdagsfunksjoner i nærmiljøet: Hjellum, Ridabu, Storhamar, Ingeberg, Smeby/Solvang, Slemsrud og Stafsberg.  
 • Vi skal planlegge for skoler og barnehager nær sentrum.
 • Vi skal legge til rette for fysisk utfoldelse i barnehage og skole, og barna skal kunne sykle eller gå trygt til og fra skolen. Barnehager og skole i Hamar skal ha gode utearealer, god luftkvalitet og lite støy.

Fra Barnehageplanen (2013):

 • I tillegg til Lundbo, som ble ferdigstilt 2017, anbefaler planen at det bør bygges en 6-avdelings barnehage på Ingeberg for å møte økt behov i forbindelse med utbygging av området.
 • Videre sier planen at det bør bygges en ny 6-avdelings barnehage på Ridabu, hvor eksisterende barnehage innlemmes. Kommunen kjøpte i 2019 et område på Øvre Ridabu mellom Finsalbekken og Finsalvegen blant annet med tanke på utbygging av en 6-avdelings barnehage inntil nye boligutviklingsområder.
 • Barnehagekapasiteten i Hamar økes i takt med befolkningsutvikling og utbygging av nye områder. Kapasitetsøkning skjer gjennom utvidelse av eksisterende barnehager der dette er hensiktsmessig, og bygging av nye barnehager.
 • Hamar kommune skal arbeide for en barnehagestruktur med barnehager på 4-6 avdelinger. Det er et mål at kommunen på sikt avvikler 2-avdelings barnehager. Kommunale 2-avdelings barnehager utvides der det er mulig, eller innlemmes i nye barnehager som bygges.

Politiske vedtak:

 • Kommunestyret november 2020: Igangsetting av forprosjekt for ny barnehage som helt eller delvis erstatter Prestrud, Ankerløkken, Ankerskogen og Furuberget barnehagebygg.
 • Kommunestyret november 2020: Nedleggelse av Ankerskogen barnehage fra 1. august 2021
 • Kommunestyret juni 2020: Nedleggelse av Furuberget barnehage fra 1. august 2021