Stand up

I overkant av 40 møtte på åpent folkemøte om bolig og velferdsteknologi som ble arrangert i kommunestyresalen i Hamar rådhus tirsdag 5. oktober. Folkemøtet ble arrangert av Hamar kommune i samarbeid med eldrerådet og brukerrådet for helse og omsorgstjenester samt Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Innlandet (Hedmark).

Leve hele livetLeve hele livet logo

Kommunalsjef Helse og omsorg Vigdis Galaaen ønsket velkommen og fortalteFolkemøte 5.oktober kort om kvalitetsreformen Leve hele livet (se link nederst i saken). Reformen handler om å skape et mer aldersvennlig lokalsamfunn og bidra til at eldre kan mestre livet lenger og ha en trygg og aktiv alderdom. Å styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenesten til eldre er en vesentlig del av reformen. 

Kommunedirektør Christl Kvam holdt et innlegg om hvordan vi kan møte en fremtid med færre hender og flere oppgaver. Hamar vil få en betydelig vekst av innbyggere over 80 år etter 2025. Større antall eldre og en lavere andel innbyggere i yrkesaktiv alder, gir økt forsørgerbyrde. Det erFolkemøte 5. oktober en felles utfordring for kommuneorganisasjonen å bidra til at flere inkluderes i utdanning og arbeid. Vi må endre arbeidsmåter og strukturer og sørge for at vi har riktig kompetanse. I tillegg må vi løse flere oppgaver digitalt og involvere brukerne når vi utvikler tjenestene våre. Målet er å oppnå mer effektiv ressursbruk uten at det går på bekostning av kvaliteten på tjenestene. 

Geir Ove Ovesen underholdt med innlegget "stand up med alderstillegg". 

Ansvar for å planlegge egen bosituasjon

Marit Hammerseng og Tina Brustuen, representanter innen bolig og ergoterapi i Hamar kommune, informerte om hvordan man selv kan planlegge egen bosituasjon når man blir eldre. Hvordan vil du bo i fremtiden? Hvordan kan du best tilrettelegge din egen bolig?

Hva kan du gjøre selv?

 • Du kan ta kontakt med  Ergoterapitjenesten i Hamar kommune for å søke kommunen om hjelpemidler og hjelp og tilrettelegging.
 • Du kan ta kontakt med Boligkontoret for veiledning om ulike økonomiske virkemidler.
 • Du kan søke lån og tilskudd Husbanken
 • Du kan søke om hjelpemidler via NAV

Egenmestring gjennom bruk av velferdsteknologi

Tor Sætrang, rådgiver HelseInn og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Innlandet (Hedmark), ga gode eksempler på hvordan man kan opprettholde egenmestring gjennom bruk av velferdsteknologi. Implementering av velferdsteknologi handler om at innbyggerne skal ha et best mulig liv og man må se på behovet til brukeren før man tilpasser teknologien.

Hva skal til for å skape trygghet?

 • Vi må sørge for at omgivelsene vet når det er behov for assistanse utenifra
 • Teknologi for livsmestring/hverdagsmestring (minimere behov for ekstern assistanse)
 • Vi må lære oss å bruke teknologien til å motvirke ensomhet og utenforskap

Velferdsteknologiske løsninger kan fungere som teknologisk støtte til pårørende og kan i mange tilfeller forebygge behov for tjenester eller innleggelse i institusjon.  

Eksempler på velferdsteknologiske løsninger:

 • Trygghetsskapende teknologier som trygghetsalarm, GPS, e-lås, kamera.
 • Mestringsteknologier som digitale kalendere, medisindispensere, treningsapper.
 • Utrednings- og behandlingsteknologier som digital hjemmeoppfølging, videokommunikasjon, sensorer for medisinske målinger.
 • Velværeteknologier som robotstøvsuger og robotgressklipper, smarthus. 

Nyttige nettsider

Her kan du lese mer om hva du bør tenke på i forhold til egen bosituasjon

Husbanken sine nettsider

Leve hele livet-reformen

Hamar kommunes ergoterapitjeneste

Nytt folkemøte

Det vil bli avholdt nytt folkemøte 9. november med temaet "aktivitet og fellesskap".