Formålet med planen er å utarbeide en detaljplan for eiendommene innenfor vist planavgrensning og omregulere dagens industriområde til et grønt og inkluderende boligområde. Planområdet er en del av fortettingsområde 810_2 i gjeldende kommuneplan.

Intensjonen er å legge til rette for ca. 200 boliger med felles p-kjeller. Næring og utadrettet virksomhet vurderes knyttet til bakkeplan i deler av planområdet. Et helhetlig grep med grønne forbindelser, uterom og lekeplasser som vil tilføre området nye kvaliteter. Adkomstveier til området skal vurderes i planarbeidet. Bebyggelsens høyde varierer fra 4-9 etasjer der den høyeste bebyggelsen vil plasseres mot Kornsiloen. To ulike planprinsipper vurderes.

Grøntområdet på sydvestsiden av jernbanen er knyttet til planområdet med en bro for fotgjengere. Området (gnr/bnr 1/2864, 2926, 1757, 2243, og 2244) er i gjeldende kommuneplan20170001, markert som grønnstruktur. Området vil vurderes benyttet til kvartalslekeplass i planforslaget og det varsles en mulig utbyggingsavtale med Hamar kommune.  

Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning.

Det vil i løpet av planprosessen bli avholdt informasjonsmøte.

Alle som har interesser i området oppfordres til å gjøre seg kjent med planforslaget og komme med innspill. 

Plandokumentene kan du finne på kommunens Plandialog 

Hvis du har synspunkter, merknader eller opplysninger til varselet om oppstart sender du de skriftlig til forslagstiller, enten digitalt til jwi@wir.no eller per post til WIR Arkitekter AS, St. Olavs plass 2, 0165 Oslo og gjerne med kopi til Hamar kommune, postmottak@hamar.kommune.no.                     

Spørsmål til planarbeidet kan rettes til Jeannette Wikström, tlf 91316898 eller e-post jwi@wir.no

Planavgrensning
Planavgrensning