Planforslaget omfatter 20 daa mellom Briskeby stadion og Brugata, og planområdet ligger sør for Politihuset og nord for Arenavegen. Planen legger til rette for boligblokker på 4-9 etasjer med forretning, kontor og tjenesteyting i de nederste etasjene. Det er anslått 290 boenheter.

Bebyggelsen er foreslått som kvartalsbebyggelse med den høyeste bebyggelsen mot Politihuset og den laveste i sør mot Arenavegen. Det er planlagt felles grøntarealer i midten av kvartalet, og bebyggelsen vil få grønne tak. Parkering løses i parkeringskjeller. Det østlige tribunebygget ved Briskeby stadion inngår også i planforslaget.  

Alle som har interesser i området oppfordres til å gjøre seg kjent med planforslaget og komme med innspill.

Etter offentlig ettersyn vil alle innspill bli gjengitt og vurdert i det videre arbeidet med planen. Innspill som kommer i løpet av høringsperioden finner du under fanen Saksdokumenter. Nødvendige endringer i plankart og bestemmelser vil bli utført, før planforslaget legges fram til politisk sluttbehandling i kommunestyret.

Plandokumentene er tilgjengelig fra www.hamar.kommune.no/lokaldemokrati eller via kommunens planregister Arealplaner.no under fanen Planbehandlinger. Planens plan-ID er 083500.

Plandokumenter er lagt ut på servicekontoret og på biblioteket.

Hvis du har synspunkter, merknader eller opplysninger til planforslaget sender du de skriftlig på en av følgende måter:

•         via Arealplaner.no

•         på e-post til postmottak@hamar.kommune.no

•         per post til Hamar kommune, Arealplan, Postboks 4063, 2306 Hamar.

Spørsmål kan rettes til saksbehandler Britt Søgaard, e-post: britt.sogaard@hamar.kommune.no, mobil: 47379940.

 

 

Briskebyen nord 3D illustrasjon
Briskebyen nord 3D illustrasjon