Ny hovedadkomst til Espern er nødvendig for å kunne bygge ut områdene på sydsiden, Strandsonen i Hamar. Den bidrar samtidig til å knytte byområdene sammen, samt gi allmennheten bedre tilgang til strandsonen langs Mjøsa. For å kunne komme i gang med utviklingen av strandsonen, er Partene enige om at ny hovedadkomst må opparbeides som et samarbeid mellom Grunneierne, Bane NOR SF og Kommunen.

Tiltaket omfatter Espern bru med ombygging av Stangevegen og Brugata. Foruten bidrag fra Bane NOR SF og Hamar kommune vil grunneierne bidra som følge av utbygging av deres eiendommer, i avtalen omtalt som BNE-området og EE-området (se under).

Utbyggingsavtalen kan sees nedenfor og er utlagt på Servickontoret i Hamar Rådhus, Vangsvegen 51, 2317 Hamar. Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn i 30 dager. Uttalefrist er 5. desember 2021. Innkomne merknader vil bli vurdert før utbyggingsavtalen godkjennes endelig av Hamar kommunestyre.

Har du merknader til utbyggingavtalen sendes de til postmottak@hamar.kommune.no eller til Hamar kommune, Postboks 4063, 2306 Hamar. Spørsmål kan rettes til Tor Harald Tusvik på e-post eller mob. 450 21 325.

Her finner du Utbyggingsavtale for Espern bru og hovedprinsipper for utbyggingsavtaler i strandsonen i Hamar med vedlegg:

Her finner du arealplanene som utbyggingsavtalen henviser til (søk på planens navn eller planID)

Utbyggingsavtale Espern bru

Grunneiere: BNE-området og EE-området