Formålet med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse, eventuelt i kombinasjon med forretning og annen privat eller offentlig tjenesteyting. Planen skal også sikre en trygg og god gangforbindelse gjennom området mellom Ankerskogen og Tigern. 

Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning.

Oppstartsmøte ble avholdt 8.oktober 2021.

Alle som har interesser i området oppfordres til å gjøre seg kjent med planforslaget og komme med innspill. 

Hvis du har synspunkter, merknader eller opplysninger til varselet om oppstart, sender du de skriftlig til forslagstiller på en av følgende måter:

  • kk@archus.no eller
  • per post til ARCHUS arkitekter as v/Ketil Kiran, Pillestredet 75C, 0354 Olso 
  • Send gjerne kopi til Hamar kommune, postmottak@hamar.kommune.no