Temaet for årets byggeskikkpris

Årets tema skulle være «tilpasning». Dette er et viktig moment, for i tillegg til å ivareta byggenes form og funksjon, må arkitekturen også ta hensyn til det som er der fra før. Når det gjelder stedstilpasningen, vil det alltifd være flere mulige løsninger å diskutere. I tilfellet Strandvegen hage, mener juryen at byggherren har lyktes særdeles godt. Juryen understreker at byggeprosjektet fremstår som helthetlig, harmonisk og med fin variasjon i fasadene.

  • Byggherre:  Ø.M. Fjeld Utvikling  
  • Arkitekt:  TAG arkitekter 

Om byggeskikkprisen i Hamar

Byggeskikkpris for Hamar kommune, er en hederspris for bygg og anlegg. Prisen består av plakett og diplom utformet av kunstner Ann Avranden. 

Byggeskikkprisen deles ut annen hvert år, men ble sist delt ut i 2020 (forsinket 2019 pris). Prisen tildeles bygg og anlegg, som ut fra en helhetlig vurdering av funksjonalitet, nøktern ressursbruk, arkitektoniske, miljømessige og kulturhistoriske forhold kan stå som et forbilde for framtidig byggevirksomhet i Hamar. 

Arkitektfaglig vurdering av Strandvegen hage

"Utformingen av prosjektet viser tydelig at det er tatt hensyn til omkringliggende bebyggelse, til terrenget på tomta, til himmelretninger og til eksisterende infrastruktur (veier). Det er lagt vekt på stedstilpasning både i den overordnede planen og i detaljutformingen av husene. 

Prosjektet består av seks bygg, utformet som rekkehus (townhouses) med til sammen 29 boenheter. Det er skapt stor variasjon og individualitet i bebyggelsen ved at de enkelte boligene, som kun består av noen få typer, er sammenstilt på ulike måter. Boligtypene har ulik høyde, form og farge. Selv om noen er høyere enn omkringliggende bebyggelse, framstår Strandvegen Hage i harmoni med nabobebyggelsen.

Høyden på bebyggelsen er tilpasset eneboligbebyggelsen i vest ved at den er trappet ned til to etasjer i møtet med eneboligene. Husenes oppdeling og differensiering i form og farge og mye grøntareal, gjør at prosjektet er godt avstemt med både småhus- og rekkehusbebyggelsen, blokkene i bakkant og de mer offentlige byggene, som Jernbanemuséet, vis á vis. 

Tomtas opprinnelige terreng er i stor grad beholdt, og bygningene er plassert slik at tomtas form og topografi utnyttes på en god måte. Parkeringskjeller under bebyggelsen har gjort det mulig å utnytte en stor del av tomtearealet til grøntareal, både felles og privat. 

Bygningene er i tre, som majoriteten av nabobebyggelsen. Prosjektets fargepalett inneholder fire farger. Hver bolig har en av disse fargene, og den «tilfeldige» sammenstillingen av fargene bidrar til å styrke inntrykket av individuelle boliger og dermed likhet til områdets øvrige bebyggelse. Den valgte fargepaletten harmonerer godt med eksisterende fargebruk i området.

Boligene er organisert i tre rekker med to interne gater. Gatene er halvprivate og kan benyttes til gjennomgang. Fellesområdene er møblert med faste installasjoner i form av lekeapparater og benker/sitteplasser. Når hekker og vegetasjon gror til, vil skillet mellom privat og halvoffentlige soner bli tydeligere."

Juryen har bestått av:

  • Politisk oppnevnte representanter 2020- 2024: Jane Meyer og Terje Selnes (vara  Charlotte Veland Hoven og Knut Busterud)
  • Liv Fjerdingrein, Hedmark og Oppland Arkitektforening
  • Håkon Brynjulvsrud, Kunstbanken Hedmark kunstsenter
  • Randi Kongsli, kultur og frivillighet (leder), Gøril Aune, byggesak og Cathrine Hval Foss, arealplan fra Hamar kommune

Strandvegen hage - oversiktsbilde