Vi takker for bidrag i planprosessen. Endringer av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse etter høring og offentlig ettersyn er beskrevet i saksdokumentene.

Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området, både for nye tiltak, utvidelse av eksisterende tiltak og bruksendringer.

Fullstendige plandokumenter med vedtak, plankart, bestemmelser og planbeskrivelse er tilgjengelig fra www.hamar.kommune.no/lokaldemokrati eller via kommunens PlanDialog 

Du kan klage på vedtaket dersom du er part eller har rettslig klageinteresse. Klagefrist er 21.01.2022
Klage sendes elektronisk til postmottak@hamar.kommune.no Klage kan også sendes skriftlig til Hamar kommune, Arealplanavdelingen, Postboks 4063, 2306 Hamar. 

Spørsmål kan rettes til ingvill.sveen@hamar.kommune.no / mobil: 41 91 91 14

Vang grustak øst
Vang grustak øst