Vi takker for bidrag i planprosessen. Plankart, bestemmelser og planbeskrivelse og offentlig ettersyn er beskrevet i saksdokumentene.

Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området, både for nye tiltak, utvidelse av eksisterende tiltak og bruksendringer.  Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtdig arealbruk i området, både for nye tiltak, utvidelse av eksisterende tiltak og bruksendringer. 

Fullstendige plandokumenter med vedtak, plankart, bestemmelser og planbeskrivelse er tilgjengelig fra www.hamar.kommune.no/lokaldemokrati eller via kommunens planregistrer Arealplaner.no, Plan-ID er 081600.

Du kan klage på vedtaket dersom du er part eller har rettslig klageintresse. 

Klagefrist er satt til 30.01.2022.

Klage sendes elektronisk til postmottak@hamar.kommune.no eller på Arealplaner.no Klage kan også sendes skriftlig til Hamar kommune, Arealplanavdelingen, Postboks 4063, 2306 Hamar.

Spørsmål om planen kan rettes til saksbehandler på e-post cathrine.hval.foss@hamar.kommune.no 

 

 

Planområdet
Planområdet