Vi takker for bidrag i planprosessen. Endringer av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse etter høring og offentlig ettersyn er beskrevet i saksdokumentene. Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området, både for nye tiltak, utvidelse av eksisterende tiltak og bruksendringer.

Samlet saksframlegg med vedtak, plankart, bestemmelser og beskrivelser for reguleringsplan Espern bru med planID085400 er tilgjengelig på www.arealplaner.no 

Fristen for å klage på vedtaket er etter forvaltningsloven § 29 satt til 14.01.2022.
Krav om erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2, og krav om innløsning etter samme lov § 15-3 må være satt frem senest 3 år etter kunngjøring.

Klage sendes elektronisk til postmottak@hamar.kommune.no. Klage kan også sendes skriftlig til Hamar kommune, Plan og Byggesak, Postboks 4063, 2306 Hamar.
 

Spørsmål om planen kan rettes til saksbehandler på e-post tor.harald.tusvik@hamar.kommune.no

Espern bru søndre del. Illustrasjon: Lund + Slaatto arkitekter
Espern bru søndre del. Illustrasjon: Lund + Slaatto arkitekter